National Centre for Particle Physics
Pusat Fizik Zarah Kebangsaan
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia

 

 

 

 

COMET direkabentuk untuk mengesan Canggahan Perisa Lepton Bercas, khusunya reputan muon ke elektron tanpa neutrino.

 

COMET menggunakan bim hadron di JParC, Jepun.